Reklamace

Aj-shop.cz

Zákaznický účet:

v košíku máte:

zboží: 0 ks
celkem za: 0,- Kč

Nabídka zboží

Upozornění pro zákazníky

Reklamace 

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím- AJ-SHOP, Jana Junková, IČ: 75415801, se sídlem Nad Zámečkem 383/61, Praha 5, 150 00 a kupujícími, spotřebiteli.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelem se dle § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  Spotřebitelem dle ust. § 2 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je  fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Práva a povinnosti účastníka smlouvy, který je podnikatelem a při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, jsou upravena příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, zejména ust. § 409 a následující.

Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje dle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění) a souvisejících právních předpisů.

V případě reklamace podnikatele se postupuje dle Obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě
www.aj-shop.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Kupující podpisem daňového dokladu nebo dodacího listu stvrzuje souhlas s převzetím zboží a se záručními podmínkami. V případě, že není zboží převzato osobně v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik převzetí zboží kupujícím od dopravce.


Námi prodávané mobilní telefony nemusí být vždy určeny pro český trh.Do těchto přístrojů je instalován originální software od dodavatelů s lokalizací pro ČR (jazykový balíček).


Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
Shoda s kupní smlouvouRozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď její opravou, nebo výměnou věci; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Spotřebitel je povinen zakoupené zboží co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (možno i emailem) ve lhůtě 3 dnů od převzetí zboží. Oznámení musí obsahovat zjištěné vady, tj. musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.Podmínky záruky
Délka záruky je uvedena u jednotlivých druhů zboží v měsících na záručním a dodacím listu. Není-li na dodacím listu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje AJ-SHOP  koncovému spotřebiteli na zboží záruku 24 měsíců.  Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nový kus počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Při uzavření smlouvy dle § 618 občanského zákoníku nemá spotřebitel právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn. Kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:
- vypršením záruční lhůty
- porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- mechanického poškození nebo nevhodného zacházení
- poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- zanedbání běžné péče
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
- zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
- zařízení bylo používáno v rozporu s pokyny v manuálu

-byla závada zapříčiněna cizími látkami  vniklými do zařízení

Zákonná záruka – postup uplatnění a vyřízení reklamace
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, pokud není uvedena na záručním listě doba jiná. Vyskytnou-li se po převzetí zboží spotřebitelem vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, je spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.Kupující- podnikatel

Pokud je kupující podnikatelem nevztahují se na něj pravidla pro ochranu spotřebitele dle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Kupující – podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění.
Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu reklamačního oddělení prodávajícího  : AJ-SHOP , Jana Junková, Sedlec 132,  250 65. Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložen záruční list a dodací list, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení.

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol,
ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu.Podstatné porušení smlouvy
Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.
V takovém případě může kupující:
·         Požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího, případně se dožadovat odstranění právních vad
·         Požadovat odstranění vad opravou zboží
·         Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
·         Odstoupit od smlouvy
Volbu mezi shora uvedenými nároky má podnikatel, jen pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.


Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.
V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.
O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy  prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.
Podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.
K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém jej obdržel.
Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 obchodního zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje Softcom Group, spol. s r.o. v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.
Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

Kupující – spotřebitel:
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Nepodstatné porušení smlouvy

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.

Spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží spolu s  reklamačním protokolem(ke stažení na stránkách AJ-SHOP/REKLAMACE)  na adresu:

AJ-SHOP
Jana Junková
SEDLEC 132
250 65

Tel.: +420 722 103 103

Pro celkové urychlení prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat pokud možno v původním nebo náhradním obalu, s dodacím listem, a pokud existuje, tak i se záručním listem výrobce.

Reklamační oddělení posoudí uplatněnou reklamaci. O důvodnosti a uznatelnosti reklamace rozhodne ihned, za předpokladu, že je to možné. Ve složitějších případech rozhodne do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.


O uplatnění reklamace sepíše pracovník se spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení, jakým má být reklamace řešena a přibližný termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako neoprávněnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace je spotřebitel informován zasláním sms zprávy. Spotřebitel je povinen si reklamované zboží vyzvednout do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy, že reklamace byla vyřízena, nejpozději však 30 den od uplatnění reklamace dle tohoto reklamačního řádu. Tato lhůta neplatí pro účastníka podnikatele.

Uplynutím této lhůty k vyzvednutí reklamovaného zboží pokračuje běh záruční lhůty.Vyzvednutí zboží z opravy

- záruční

Pokud si Kupující, který reklamuje zboží, zboží nevyzvedne po vyřízení reklamace, tedy do 5 pracovních dnů od obdržení sms zprávy o vyřízení reklamace, nejpozději však 30 den od uplatnění reklamace dle tohoto reklamačního řádu, uplatní se přiměřeně ustanovení podle § 656 občanského zákoníku o nevyzvednutí věci z opravy pro spotřebitele, popř. ust. § 370 obchodního zákoníku o prodlení na straně věřitele (kupujícího) v návaznosti na ust. § 373 obchodního zákoníku o náhradě škody způsobené nevyzvednutím zboží z opravy pro podnikatele.

Pokud si kupující nevyzvedne reklamovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, a to ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne reklamovanou věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ji vyzvednout (tedy do sedmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající právo věc prodat. Je-li prodejci známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (Věcí větší hodnoty je věc, jejíž cena ke dni uzavření smlouvy o opravě nebo úpravě věci přesahuje částku 3000 Kč dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.), je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupující předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a nákladů poštovného za nevyzvednuté či odmítnuté objednávky. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

- pozáruční

Objednatel (původně kupující) je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, a to ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení.

Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (Věcí větší hodnoty je věc, jejíž cena ke dni uzavření smlouvy o opravě nebo úpravě věci přesahuje částku 3000 Kč - dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a nákladů poštovného za nevyzvednuté či odmítnuté objednávky. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, s kopií prodejního dokladu (faktury) a čísla účtu pro vrácení peněz a vrátí zboží.

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu, příslušnou částku DPH v případě nepotvrzení převzetí dobropisu k uskutečnění odpočtu DPH ze strany prodávajícího ).

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace nebo posouzením závady.