Obch.podmínky

Aj-shop.cz

Zákaznický účet:

v košíku máte:

zboží: 0 ks
celkem za: 0,- Kč

Nabídka zboží

Upozornění pro zákazníky

Obch.podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.aj-shop.cz

NEJSME PLÁTCI DPH

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aj-shop.cz

Provozovatelem internetového obchodu www.aj-shop.cz je Jana Junková , IČ: 74515801, se sídlem Nad Zámečkem 383/61, Praha 5, 150 00. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky upravují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Pokud spotřebitel smluvní stranou není, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění). Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu www.aj-shop.cz, a že s nimi souhlasí.

Postup vedoucí k uzavření smlouvy je patrný z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a v případě potřeby změnit či opravit.


Uzavření kupní smlouvy - objednávka zboží

Objednat zboží může kupující těmito způsoby:

- telefonicky

- emailem

- prostřednictvím internetového obchodu.


Jakákoliv z výše zmíněných forem objednávek je závazná.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce veškeré nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. jméno,popř. obchodní firma objednatele, IČ, DIČ, určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)
Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z.

Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Fotografie u některých výrobků mohou být ilustrační z důvodů aktuální nedostupnosti odpovídajících obrazových podkladů.

Odstíny barev  výrobků  na fotografiích  se  mohou  lišit od skutečnosti.

Do mobilních telefonů může být dohrán jazyk, mohou být odblokovány a pocházet z EU i jiných států

Cena zboží

Kupujícímu je dodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
Ceny v obchodě jsou koncové, včetně DPH, recyklačního poplatku PHE, popř. dalších poplatků.


Platební podmínky

V současné době je možné zboží hradit těmito způsoby:

-platba předem bankovním převodem
-platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)


Dodací podmínky

Zboží, které má prodávající na skladě, je připraveno k dodání   po potvrzení objednávky prodávajícím.

V jiném případě je jiný termín dodání uveden přímo u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího nebo je termín dodání stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
U zboží, které prodávající na skladě nemá, jsou uvedené termíny dodání pouze informativní a závisejí na skladových zásobách dodavatelů prodávajícího.

Jakékoliv případné odchylky ve lhůtě dodání sdělí prodejce kupujícímu emailem, případně telefonicky.

Pokud kupující výslovně neakceptuje termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení prodávajícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

Pokud je zboží kupujícímu dodáváno prostřednictvím přepravce, uvedená lhůta dodání se prodlužuje o 2 pracovní dny.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Expedice zboží

Zboží lze v současné době dopravovat těmito způsoby:

1. Zaslání zboží přepravní službou

Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží přepravcem překontrolovat stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. V případě rozporu s kupní smlouvou (např. když je zásilka neúplná či poškozená) má kupující právo věc nepřevzít.

Pokud kupující neúplnou nebo poškozenou dodávku zboží příjme, je nutné tuto okamžitě oznámit e-mailem na adresu prodejce, sepsat s dopravcem protokol o neúplné či poškozené dodávce a tento zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Pokud kupující převzetí zásilky stvrdí podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

Česká pošta - platba převodem:150 Kč

Nábytek platba předem: cena Vám bude dodatečně sdělena telefonicky či e-mailem, a to dle rozměrů a hmotnosti zboží.Rozmezí od 179 Kč do 499Kč

Česká pošta - platba dobírkou: 179 Kč

Nábytek platba dobírkou: cena Vám bude dodatečně sdělena telefonicky či e-mailem, a to dle rozměrů a hmotnosti zboží.Rozmezí od 179 Kč do 499Kč


Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, mailu , a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu § 53 odst. 7 o.z.
V takovém případě je kupující povinen: (a) o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na adrese prodávajícího dle čl. 1. těchto Obchodních podmínek (b) poté nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a se všemi prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na korespondenční adresu prodávajícího (AJ-SHOP, Jana Junková, Sedlec 132 , 250 65). Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na jeho účet do 30ti dní od zpětného převzetí zboží.

Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření.

Ustanovení § 53 odst. 8 o.z. stanoví, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
a) objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh, který je dostupný pro prodávajícího, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího,
b) výrazným způsobem se změnila kupní cena, za kterou prodávající zboží nakupuje od dodavatelů a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky,
c) po potvrzení objednávky zjistí prodávající skutečnosti, které zakládají důvodné obavy, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován emailem nebo telefonicky a bude s ním dohodnut další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.)

Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny za zboží nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet co nejdříve.

Záruční podmínky

Na dodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců (Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění).Na dodávané zboží poskytujeme záruku 12 měsíců (Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění).Postup reklamace a postup vyřizování reklamace řeší reklamační řád.

Ochrana osobních údajů
Kupující zasláním své objednávky prodávajícímu vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího.
Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy.

S osobními údaji, které kupující poskytl je prodávajícím nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění).